Για Επιχειρήσεις

Αν έχετε οφειλές σε Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία ή/και Δημόσιο και η επιχείρησή σας συνεχίζει να εργάζεται και να παράγει εισόδημα τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε να καταρτιστεί η σύμβαση μεταξύ της επιχείρησής σας και των πιστωτών σας ώστε να αποπληρώσετε με καλύτερους όρους και πιθανό κούρεμα.

Ποιοι εντάσσονται;

(α) Επιχειρήσεις που έχουν 1 από τις τελευταίες 3 χρήσεις θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή
(β) Επιχειρήσεις που έχουν θετική καθαρή θέση σε 1 από τις 3 τελευταίες χρήσεις

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Προϋποθέσεις:
Οι οφειλές της επιχείρησης να ξεπερνούν τις 20.000€ και να υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη Δημοσίου ή Ασφαλιστικών Ταμείων βεβαιωμένα στις 31/12/17

ή

να υπάρχουν οφειλές τραπεζών με 3 μήνες καθυστέρηση στις 31/12/17 ή ρυθμισμένες μετά την 1/7/2016.

Με βάσει το Νομοσχέδιο προβλέπονται βήματα διαδικασίας κατά τα οποία πιστωτές και οφειλέτης «βρίσκουν» την καλύτερη δυνατή λύση ώστε το χρέος του οφειλέτη να καταστεί βιώσιμο προς αποπληρωμή!

Μέσα σε αυτούς τους όρους εντάσσονται και οι γνωστές σε όλους 120 δόσεις προς τις οφειλές Δημοσίου ή Ασφαλιστικών Ταμείων, με διαγραφή το 85% των τόκων και των προσαυξήσεων!

Το γραφείο μας έχει εμπειρία και βοηθάει να ενταχθείτε στις ρυθμίσεις των περιπτώσεων της απλοποιημένης διαδικασίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4469/17 

To γραφείο μας με εξειδικευμένους Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους, αναλαμβάνει

(α) τη μελέτη των εγγράφων σας

(β) τη συλλογή κάποιων “δύσκολων” δικαιολογητικών απαραίτητων για τη διαδικασία

(γ) τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Οφειλών Επιχειρήσεων

(δ) την κατάρτιση του πλάνου αποπληρωμής της πρότασής σας.

(ε) Την εκπόνηση της Μελέτης Βιωσιμότητας καθώς και τον υπολογισμό του άρθρου 9 παρ. 2(α). Σε αυτό το βήμα περιλαμβάνονται θέση στρατηγικών επιχειρηματικών στόχων, παρουσίαση αναδιαρθρωτικών πρακτικών, εξαγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, υπολογισμός αύξησης κεφαλαίου κίνησης και εύρεση νεκρού σημείου.

Επίσης, το γραφείο μας σας συμβουλεύει για το συμφέρον σας σε κάθε βήμα της επικοινωνίας με τον ειδικό συντονιστή για την έκβαση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές και με το Δημόσιο!

Καλέστε μας για μία πρώτη δωρεάν εκτίμηση της δυνατότητας ένταξής σας!

Δείτε το Νόμο 4469/17

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμο 4469/2017)

Αρκούν μόνο οι παραπάνω προϋποθέσεις;

Όχι, καθώς, όπως ορίζει ο νόμος, η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε:

  • θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
  • θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Ποιες οφειλές εξαιρούνται;

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του ΚΕΔΕ πιστωτές της επιχείρησης, των οποίων οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο ποσά ή/και ποσοστά (μικροί πιστωτές).
Επίσης, εκτός διαδικασίας τίθεται και μια επιχείρηση στην οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση.

Πόσοι αναμένεται να διοριστούν;

Βάσει του νόμου και της σχετικής προκήρυξης της ΕΓΔΙΧ, σε πρώτη φάση θα διοριστούν 320 συντονιστές. Ανά περιφέρεια, ο αριθμός των συντονιστών καθορίζεται ως εξής: Αττικής 120, Κεντρικής Μακεδονίας 50, Θεσσαλίας 20, Δυτικής Ελλάδας 20, Κρήτης 20, Πελοποννήσου 20, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 10, Δυτικής Μακεδονίας 10, Ηπείρου 10, Ιονίων Νήσων 10, Στερεάς Ελλάδας 10, Βορείου Αιγαίου 10, Νοτίου Αιγαίου 10.

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας για τις μεγάλες επιχειρήσεις;

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί μεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εμπειρογνώμονα (υποχρεωτικός διορισμός εμπειρογνώμονα). Η επιλογή και ο διορισμός του εμπειρογνώμονα γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών.
Σημειώνεται ότι η ανάθεση σε εμπειρογνώμονα της αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιμότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.

Ποιος εκπονεί την αξιολόγηση βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων;

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας του οφειλέτη μπορεί να ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτημα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου του συνόλου των απαιτήσεων που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Πώς διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε μικρές και μεγάλες για τις ανάγκες του νόμου;

  • Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ.
  • Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.
Scroll to Top