Οι κύριες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό έχουν ως σκοπό την προστασία και στήριξη στους ευάλωτους οφειλέτες, την ενίσχυση της διαφάνειας στην ενημέρωση των δανειοληπτών από τους servicers και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού εντός του τραπεζικού συστήματος.

Οι νέες μεταρρυθμίσεις υπόσχονται πολλά πλεονεκτήματα για τους ευάλωτους οφειλέτες, και ταυτόχρονα, περισσότερη αυστηρότητα στους πιστωτές, όπως Δημόσιο και Τράπεζες.

Τα νέα μέτρα στοχεύουν στην βέλτιστη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, θωρακίζοντας τους ευάλωτους οφειλέτες όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ποιες είναι οι 8 κύριες αλλαγές στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών;

1. Αυστηρές υποχρεώσεις διαφάνειας, ενημέρωσης και σεβασμού των δικαιωμάτων των οφειλετών για τους servicers. Δηλαδή, οι services είναι υποχρεωμένοι να ανακοινωνούν αναλυτικά στους οφειλέτες, όλα τα στοιχεία των οφειλών τους, όπως:

  • ύψος της οφειλής,
  • τις δόσεις,
  • το ιστορικό των πληρωμών,
  • το επιτόκιο της ρύθμισης,
  • και όποιο απαραίτητο στοιχείο για τα χρέη τους.

Η παροχή ενημέρωσης θα πρέπει να γίνεται σε μηνιαία βάση μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (κατ’ αναλογία με το web banking των τραπεζών). Αυτή η λειτουργία της πλατφόρμας θα πρέπει να έχει τεθεί σε λειτουργία το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2024. Ταυτόχρονα, όποια εταιρεία δεν συμμορφώνεται με το νέο πλαίσιο λειτουργίας και δεν ακολουθεί τους κανόνες για τον σεβασμό και την προστασία των ευάλωτων οφειλετών, προβλέπεται πρόστιμο έως και 500.000 ευρώ, μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.

2. Ανανέωση και βελτίωση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η πρόταση αναδιάρθρωσης της οφειλής των ευάλωτων οφειλετών, θα πρέπει να γίνεται αυτόματα και υποχρεωτικά δεκτή από το σύνολο των πιστωτών. Φυσικά, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την πρόταση, αντίθετα, οι πιστωτές μπορούν να την προσβάλουν στα δικαστήρια, με την προϋπόθεση πως έχουν αποδεικτικά στοιχεία, πως οι παράμετροι της αίτησης δεν είναι αληθινές. Επομένως, οι οφειλέτες αυτόματα προστατεύονται, και ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα ασφαλείας για την διαπίστωση όσων είναι πραγματικά ευάλωτοι, και όχι κακοπληρωτές. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται ο αλγόριθμος, για οφειλέτες που έχουν δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση, από τον οποίο προκύπτει το ύψος της διαγραφής και της οφειλής μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Η ρύθμιση αυτή, που θα έρθει με υπουργική απόφαση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, οδηγεί σε μείωση έως και 28% της ρυθμιζόμενης οφειλής από δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση. Τέλος, με την ίδια μέθοδο θα οριστεί το επιτόκιο των ρυθμίσεων σταθερό σε 3% για 3 έτη. Παράλληλα, θα εντάσσονται στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Εταιρειών που έχουν κλείσει ή λυθεί. Αυτές οι οφειλές θα εντάσσονται στα φυσικά πρόσωπα των Εταιρειών που εν γένει είναι συνυπεύθυνα εις ολόκληρον για αυτές τις οφειλές, πχ διαχειριστές των κλεισμένων ή λυμμένων Εταιρειών.

3. Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Εισάγεται νέα ρύθμιση, που προβλέπει ότι οι Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ) θα έχουν την δυνατότητα να χορηγούν και στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο αδειοδότησης των ΕΠΠ από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα γίνει πιο απλό.

4. Nέα ρύθμιση επέκτασης των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS). Συγκεκριμένα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι υποχρεωμένοι να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με σύστημα άμεσων πληρωμών.

5. Βελτίωση της λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Με σκοπό την αύξηση ενδιαφέροντος των επενδυτών, ώστε να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία, και ο ευάλωτος οφειλέτης να «εξαλαφρώσει» από επιβαρύνσεις κατά την επαναγορά, εισάγονται νέες νομοθετικές τροποποιήσεις. Δηλαδή, αναλυτικότερα, έλαβε χώρα η άρση της υποχρέωσης του οφειλέτη να πληρώσει τα μισθώματα των 12 ετών, σε περίπτωση που νωρίτερα διεκδικήσει το δικαίωμα επαναγοράς. Παράλληλα, ο φορέας πρόκειται να αποκτά τα ακίνητα με έκπτωση 30% επί της εμπορικής τους αξίας ή της τιμής πρώτης προσφοράς. Στο μέλλον, ο οφειλέτης θα μπορεί να επωφεληθεί, από την έκπτωση αυτή κατά την άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς, όπως θα καθιερωθεί στη σχετική υπουργική απόφαση.

6. Οι διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα επιταχύνονται με πιο απλά βήματα. Με την υποβολή της αίτησης πτώχευσης, πρόκειται να αναζήτουνται αυτομάτως τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη από Δημόσιους Φορείς και Τράπεζες. Εννοείται, όποια σφάλματα εντοπιστούν σε στοιχεία, μπορούν να διορθωθούν κατά τη συζήτηση της αίτησης πτώχευσης, ώστε να μην θεωρηθεί ως απαράδεκτη. Επιπλέον, με την εξακρίβωση της επέλευσης της απαλλαγής του πτωχού με πράξη του εισηγητή δικαστή, καθορίζεται ένα ξεκάθαρο τέλος στη διαδικασία της πτώχευσης.

7. Σύσταση Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Τα δεδομένα από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Πίστωσης, θα καταχωρούνται στο Μητρώο, ώστε να προσδιορισθούν με περισσότερη ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους και οι τάσεις διακύμανσής του, με σκοπό να βελτιωθεί η δυνατότητα παρέμβασης της Πολιτείας, όταν χρειάζεται, με τα απαραίτητα και κατάλληλα εργαλεία.

8. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανακαλύπτει παραβάσεις της νομοθεσίας, γίνεται άμεση δημοσιοποίηση των επωνυμιών επιχειρήσεων. Από εδώ και πέρα, η ΤτΕ δε θα είναι υποχρεωμένη να αναμένει την έκβαση τυχόν δικαστικών προσφυγών, προτού προβεί σε δημοσιοποίηση παραβάσεων, ώστε να γίνει πιο εύκολη η άμεση ενημέρωση του κοινού για παραβατικές συμπεριφορές, που θα είχαν επιρροή στις επιλογές του.

Οι Χρηματοοικονομικοί και Νομικοί Σύμβολοι της MFS, μπορούν να σας καθοδηγήσουν για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και για άλλες υπηρεσίες ρύθμισης οφειλών.