Η σωστή διάyνωση και ο ρόλος του χρηματοοικονομικού συμβούλου yια να ξεπεράσετε τους σκοπέλους στις υποχρεώσεις σας προς τις τράπεζες.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ να φανταστείτε ότι αυτη η μία και μοναδική πιστωτική κάρτα που έχετε στο πορτοφόλι σας και δεν τη χρησιμοποιείτε τακτικά, αλλά την «κι­νείτε κανονικά» κάποια στιγμή θα μπο­ρούσε να είναι αιτία να αφαιρεθεί από την ιδιοκτησία σας το σπίτι που είτε εσείς, με ένα στεγαστικό δάνειο, είτε οι γονείς σας μετά κόπων και βασάνων απέκτη­σαν; Κι όμως από το 2004 ως τώρα έχουν πλειστηριaστεί 50.000 σπίτια είτε εξαι­τίας ληξ1πρόθεσμων στεγαστικών είτε εξαιτίας απαιτητών οφειλών από πιστω­τικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια.

Σωστοί επαγγελματίες σύμβουλοι αλλά και δικπγόροι με εξειδίκευσn στα τραπεζικά μπορούν να βοηθήσουν τον δανειολείπτη, επισnμαίνει ο κ. Ματθαίου.

ΛΑΘΗ ΚΙ ΑΤΥΧΙΕΣ

01 περ1σσότεροι πολίτες της χώρας μας, αλλά και από ό,τι έχει δείξει και η ει­σερχόμενη πείρα από το εξωτερικό, ο λό­γος που υπερχρεώ­θηκaν δεν είναι ότι δεν έκαναν καλή χρήση του δανείου ή της πιστωτικής κάρ­τας. Στατιστική σε δείγμα περίπου 6.000 ατόμων έχει αποδεί­ξε1 ότι 4 στους 5 πο­λίτες uπερχρεώθη­κaν ή άφησαν ληξιπρόθεσμες οφει­λές λόγω δύο σοβα­ρών αtτιών, που εί­ναι και ορ1σμός αυτού που λέμε «ανωτέρα βία».

Πρώτον, κάποια στιγμή και ενώ τα δάνεια και οι κάρτες εξυπηρετούνταν κα­νονικά, συνέβη ατύχημα ή σοβαρή ασθέ­νεια, είτε στον ίδιο τον δανειολήπτη είτε σε πολύ στενό πρόσωπο της οικογενείας του, π.χ. σύζυγος ή τέκνα ή γονείς. Στη συνέχεια ο δανειολήπτης για να καλύψει έξοδα νοσηλείας ή/και ιατροφαρμακευ­τικής περίθαλψης «άφησε πίσω» τις τρa­πεζ1κές του υποχρεώσεις ή δανείστηκε περισσότερο ώστε να μην μπορεί αργό­τερα να ανταποκριθεί σε αυτές. Σε κά­ποιες περιπτώσεις αυτό το ατύχημα ή η ασθένεια οδηγούν σε αποχή από εργα­σία για μερικούς ή πολλούς μήνες, που σημαίνει έλλειψη εισοδήματος και συνε­πώς ληξιπρόθεσμα χρέη. Δεύτερον, κάποια στιγμή και ενώ όλες οι υποχρεώσεις τακτοποιούνταν κανο­νικά, ο δανειολήπτης έχασε την εργασία του λόγω απόλυσης ή επειδή έκλεισε η επιχείρηση όπου εργαζόταν όταν μιλάμε για μισθωτό ή η αγορά στην οποία κινεί­ται η επιχείρηση του δανειολήπτη γνώ­ρισε σημαντική ύφεση, με αποτέλεσμα τη μείωση των εισοδημάτων σε σημείο που να κινδυνεύει και η οικονομική ava­πaρayωyή του ίδιου. Το χρονικό διάστημα που συνέρχεται κανείς από τέτοιου εί­δους ανεργία είναι από 2 ως 6 μήνες και το αντίστοιχο διάστημα ανάκαμψης για τους επαγγελματίες είναι από 6 μήνες ως2 έτη, με αρκε­τές πιθανότη­τες να μη συμ­βεί ποτέ. Ο πολίτης-πελά­της των τραπε­ζών όταν ξεκι­νήσε1 να έχει μηνιαίο τακτικό εισόδημα είναι πλέον δύσκολο να καταφέρει να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του, δεδομένου ότι έχουν συσ­σωρευτεί ληξι­πρόθεσμες δό­σεις ή/και εξ ολοκλήρου απαιτητές οφειλές. Οι πολίτες που ανήκουν στο ένα πέμπτο της στατιστικής είναι εκείνοι που έχουν δυ­σμένεια λόγω απροσεξίας, επιπολαιότη­τας, αδιαφορίας ή (πολύ λίγοι) δολιότη­τας.

ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ …

Φυσιολογικά, η επόμενη ερώτηση εί­ναι τι δυνατότητες έχει ο καταναλωτής να μπορέσει να αποπληρώσει, αφού έχει ανακάμψει από τις δυσκολίες του. Ανάλογα με την περίπτωση και τα οι­κονομικά στοιχεία του καθενός υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί κάποιος να ξaνaποκτήσει υγιή συναλλαγή με τα πι­στωτικά ιδρύματα. Ο πιο σίγουρος τρόπος είναι να αποταθεί σε χρηματοοικονομικό σύμ­βουλο που μπορεί να «διαγνώσει» σε ποια κατά­σταση ακριβώς βρίσκεται ο πελάτης, ώστε να βρε­θεί και η καταλληλότερη λύση. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι που δεν μπορούν να κάνουν όσα υπόσχονται, αλλά προπληρώνονται για τις υπηρεσίες τους ή ζητούν προκαταβολή έναντι κάποιων εξόδwν. Το φαινόμενο αυτό ευνοείται από το γεγονός ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο νό­μου που να ορίζει και να θέτει προϋποθέσεις για τον επαγγελματία που εξειδικεύεται στα τραπε­ζικά, δηλαδή το σωστό χρηματοοικονομικό σύμ­βουλο. Παρ’ όλ’ αυτά υπάρχουν σωστοί επαγγελμα­τίες σύμβουλοι αλλά και δικηγόροι με εξειδίκευση στα τραπεζικά που μπορούν να βοηθήσουν τον δανειολήπτη. Ο σωστός χρηματοοικονομικός σύμ­βουλος συνεργάζεται και με δικηγόρους που εξει­δικεύονται σε τραπεζικά. Συνήθως, οι ερασιτέ­χνες από τους επαγγελματίες διαφέρουν ως προς το εξής, που είναι σχετικά εύκολα αντιληπτό από τον πολίτη: ο ερασιτέχνης είναι απλά μεσίτης. Μεταφέρει την αίτηση του πελάτη για το δάνειο ή την τακτοποίηση χρεών στην τράπεζα και πε­ριμένει την έγκριση ή την απόρριψη και εργάζε­ται με «γνωστούς» μέσα στις τράπεζες. Ο επαγγελμaτίας είναι εκείνος που θα κάνει αυτόνομη και ανεξάρτητη εργασία πάνω στο θέμα του πε­λάτη με σκοπό να παρουσιάσει το αίτημα στην τράπεζα και να το πaρaμετροποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα απόρριψης ή η πιθανότητα νομικού κωλύματος. Μια σημαντική επισήμανση. Το ευρωπαϊκά νό­μιμο ποσοστό αμοιβής για τους συμβούλους εί­ναι από 2% ως 3% επί του ύψους του εγκριθέ­ντος δανείου ή του ύψους των οφειλών που τακτοποιούνται. Οι υπηρεσίες που παρέχοντα􀀜 από τους σω­στούς χρηματοοικονομικούς συμβούλους είναι διακανονισμοί και ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων, παρουσίαση αιτήματος για δανειοδότηση βάσει εξασφαλίσεων στην τράπεζα, ειδικά προγράμ­ματα αποπληρωμής, μείωση πανωτοκίων, μετα­φορές υπολοίπου. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από ένα δικn.γόρο που εξειδικεύεται στα τραπε­ζικά είναι ανακοπή διαταγών πληρωμής και ανα­στολή κaίασχέσεων, μείωση πανωτοκίων, μεί­ωση χρέους σε περίπτωση παράνομων χρεώσεων και διαγραφή εξοφλημένων δυσμενών.

Αλέξανδρος Ματθαίου
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος