Στο μητρώο θα εγγραφούν κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/10 (Α’ 211) ύστερα από αίτησή τους.