Η απαλλαγή από τα χρέη είναι ένα σημαντικό και συχνά
προσδοκώμενο στάδιο στη ζωή ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης.